Rôzne > Autori prác > Oto Majzlan

Portrét - Oto Majzlan

prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD.

Prof.RNDr. Oto Majzlan, PhD. (Martin,1950) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave (1973) odbor biológia-chémia.
Venoval sa od študentských čias entomológii a to najmä koleopterológii.
Publikoval práce z oblasti ekológie a zoocenológie chrobákov (350) najmä z chránených území Slovenska. Je autorom aj monografických štúdií (Coleoptera Tatier, Coleoptera Jurského Šúru a i.).
Vychoval viac ako 65 diplomantov, 6 doktorandov, ktorí pôsobia aj v oblasti výskumu a mapovaní hmyzu.


Oto Majzlan je aj editorom a spolueditorom niekoľkých kníh.
Kniha Príroda rezervácie Šúr je voľne k stiahnutiu.

Práce, ktorých je autor alebo spoluautor a ktoré vyšli v:

Entomofauna Carpathica:
Majzlan Oto, Cunev Jozef
Chrobáky (Coleoptera) slaniska pri obci Tvrdošovce
pdf.png

Majzlan Oto
Chrobáky (Coleoptera) v hniezdach vtákov
pdf.png

Folia Faunistica Slovaca:
Majzlan Oto, Štepanovičová Oľga, Fedor J. Peter
Vybrané skupiny hmyzu (Coleoptera, Heteroptera, Blattodea, Ensifera et Caelifera) na území NPR Čachtický hradný vrch(CHKO Malé Karpaty)
pdf.png

Folia Oecologica:
Majzlan Oto
The beetle (Coleoptera) assemblages in various biotopes in the surroundings of the Domica cave (National Park Slovenský kras)
pdf.png

Majzlan Oto, Fedor J. Peter
The phenology of geobiont beetles (Coleoptera) and other arthropods (Arthropoda) in the Vysoké Tatry Mts
pdf.png

Majzlan Oto, Fedor J. Peter
Seasonal dynamics of geobiont arthropods in mountainous spruce forests with a special emphasis on beetles (Coleoptera)
pdf.png

Majzlan Oto, Gajdoš Peter
Changes in alpine meadow epigeal fauna in the Západné Tatry Mts induced by nitrogen and phosphorus additions to the soil and analysed on example of beetles (Coleoptera) assemblages
pdf.png

Majzlan Oto, Majzlan Juraj
Eoropean spruce as an indicator of environmental pollution: an example from the Vysoké Tatry Mts.
pdf.png

Majzlan Oto
Flight activity of beetles (Coleoptera) in Vysoké Tatry Mts (Malaise fauna)
pdf.png

Naturae Tutela:
Majzlan Oto
Hniezdna fauna chrobákov (Coleoptera) Krakle belasej (Coracias garrulus)
pdf.png

Majzlan Oto
Cenózy chrobákov (Coleoptera) vo vinohradoch Sv. Jura pri Bratislave
pdf.png

Majzlan Oto, Majzlan Juraj
Sociony chrobákov (Coleoptera) na halde lúženca z niklovej huti v Seredi
pdf.png

Majzlan Oto
Fauna chrobákov (Coleoptera) voľnej prírody v okolí obce Bučany
pdf.png

Majzlan Oto
Spomienka na nedožitých 100 rokov prof. Ladislava Korbela
pdf.png

Majzlan Oto, Boháč Jaroslav
Faunistické príspevky zo Slovenska (Coleoptera: Staphylinidae)
pdf.png

Majzlan Oto
Chrobáky (Coleoptera) Brusna a Liptovskej Tepličky v Národnom parku Nízke Tatry
pdf.png

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Fauna dovojkrídlovcov (Diptera) prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v CHKO Malé Karpaty (Južné Slovensko)
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 1.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 2.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 3.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 4.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 5.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 6.
pdf.png

Majzlan Oto
Faunistické príspevky zo Slovenska Coleoptera 7.
pdf.png

Majzlan Oto
Letová aktivita nosáčikov (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) v NPR Bábsky les pri Nitre
pdf.png

Majzlan Oto, Roháčová Magdaléna
Faunistické príspevky zo Slovenska
pdf.png

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) Šenkvického a Martinského lesa pri Senci
pdf.png

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dvojkrídlovce (DIPTERA) Martinského lesa pri Viničnom (Južné Slovensko)
pdf.png

Majzlan Oto
Letová aktivita chrobákov (COLEOPTERA) vo Vyských Tatrách
pdf.png

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky pieskových biotopov v okolí obce Sekule (CHKO Záhorie)
pdf.png

Fedor Peter J., Majzlan Oto
Diverzita a stratifikácia spoločenstiev chrobákov (COLEOPTERA) ako súčasti vzdušného planktónu v ekosystéme lužného lesa
pdf.png

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) NPR Veľký Báb pri Nitre
pdf.png

Dubovský Michal, Fedor Peter, Degma Peter, Majzlan Oto
Ecology of Diplurans (DIPLURA) in xerothermophilous oak wood ecosystems (SW Slovakia)
pdf.png

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky (ARANEAE) pieskov v okolí Malaciek a Lakšárskej Novej Vsi
pdf.png

Gajdoš Peter, Majzlan Oto
Pavúky (ARANEAE) Prírodnej rezervácie Nad Šenkárkou v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
pdf.png

Majzlan Oto
Význam agroštruktúr pre stabilitu diverzity koleopterocenóz
pdf.png

Majzlan Oto
Obraz fauny chrobákov (COLEOPTERA) v PR Suché doly (NP Muránska planina)
pdf.png

Varga Lukáš, Fedor Peter J.,Mock Andrej, Majzlan Oto
Stonôžky (CHILOPODA) a mnohonôžky (DIPLOPODA) ako súčasť synantropnej fauny urbánneho prostredia
pdf.png

Majzlan Oto
Sekundárne mokrade a fauna chrobákov (COLEOPTERA)) pri obci Koš
pdf.png

Rosalia Nitra:
Gajdoš Peter, Majzlan Oto, Ambros Michal
Pavúky (ARANEAE) masívu Rokoša (Strážovské vrchy)
pdf.png

Majzlan Oto
Vybrané druhy hmyzu (COLEOPTERA) prírodnej rezervácie Ľutovský drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov
pdf.png

Majzlan Oto
Chrobáky (COLEOPTERA) masívu Rokoša a okolia (Strážovské vrchy)
pdf.png

Majzlan Oto
Epigeické chrobáky (COLEOPTERA) Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les
pdf.png

Majzlan Oto, Deván Pavel
Vybrané skupiny hmyzu (HYMENOPTERA, NEUROPTERA, MECOPTERA, RAPHIDIOPTERA) Rokoša
pdf.png

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dvojkrídlovce (DIPTERA) prírodnej rezervácie Ľutovský drieňovec v južnej časti Strážovských vrchov
pdf.png

Straka Vladimír, Majzlan Oto
Dynamika abundancie dvojkrídlovcov (DIPTERA) na území Národnej prírodnej rezervácie Bábsky les pri Nitre (južné Slovensko)
pdf.png

Majzlan Oto, Cunev Jozef
Chrobáky (COLEOPTERA) a blyskavky (HYMENOPTERA: CHRYSIDIDAE)okolia Dolných Vesteníc (Strážovské vrchy)
pdf.png

Majzlan Oto, Ondrejková Marcela
Chrobáky (COLEOPTERA) Národnej prírodnej rezervácie Vyšehrad v pohorí Žiar
pdf.png

Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov.
Majzlan Oto
Indikácia stability lesa na príklade saprofágnych a xylofágnych chrobákov v okolí Bratislavy
pdf.png

Varia
Majzlan Oto, Jászay Tomáš
Chrobáky
pdf.png

Majzlan Oto
Spoločenstvá chrobákov (COLEOPTERA) Martinského lesa pri Senci
pdf.png

Majzlan Oto, Vidlička Ľubomír
Fenológia pôdnych bezstavovcov na troch plochách v podmienkach Vysokých Tatier
pdf.png