Aktuality > Roubalove dni 2014


Roubalove dni 2014

ROUBALOVE DNI 2014

S potešením Vám oznamujeme, že v dňoch 3. – 4. októbra 2014 sa v Banskej Bystrici uskutoční 1. ročník vedeckej konferencie, venovanej pamiatke jedného z najvýznamnejších entomológov a prírodovedcov bývalého Československa, Jana Roubala (1880 – 1971). Roubal pôsobil v B. Bystrici v rokoch 1919 až 1938, a v tomto plodnom období vznikol aj jeho trojdielny, dnes už legendárny «Katalog Coleopter». Okrem toho je autorom ďalších asi 300 odborných štúdií a popularizačných článkov. Na počesť Roubala bolo pomenovaných asi 20 druhov hmyzu, ale i kôrovce a roztoče; on sám pritom popísal viaceré druhy chrobákov. Významným prínosom tejto veľkej vedecko-pedagogickej osobnosti bola propagácia modernej a komplexnej ochrany prírody už v predvojnovom období. Týmto Roubal predstihol svoju dobu o cca 30 rokov.

Vedecká konferencia Roubalove dni bude venovaná faunistike, ekológii, rozšíreniu a ochrane nielen hmyzu, ale všetkých článkonožcov na Slovensku a v strednej Európe. Akceptované budú aj príspevky o iných skupinách bezstavovcov, napr. mäkkýšov, rovnako ako práce taxonomického charakteru. Z konferencie bude publikovaný zborník kompletných príspevkov vo výbornej angličtine a v kvalitnej tlači. (Jazykovo menej zdatným autorom doporučujeme, aby si dali rukopis skontrolovať «native speakrom».) Rozsah príspevkov bude limitovaný na 10 strán A4, v opodstatnených prípadoch (kvalitné, významné práce) budú akceptované aj rukopisy väčšieho rozsahu (do cca 20 strán). Príspevky budú recenzované. Vydanie zborníka bude financované z vložného. Predpokladané vložné na konferenciu je 20 €, táto suma sa však môže nevýrazne zmeniť v závislosti od počtu prihlásených účastníkov a rozsahu príspevkov. Samozrejme, že snahou organizátorov bude eliminácia nákladov na vydanie zborníka v miere, ktorá nijako neovplyvní kvalitu tlače.

Každý účastník obdrží autorský výtlačok zborníka plus svoj príspevok v pdf formáte. Príspevky budú štrukturované do štandardných kapitol. Podrobnejšie údaje o formátovaní textu budú zaslané len prihláseným účastníkom. Prezentácie budú prebiehať v slovenskom alebo českom jazyku; prípadní účastníci z iných krajín môžu prezentáciu predviesť v angličtine.


Tu si môžete stiahnuť prihlášku aj s propozíciami, kam ju treba poslať: PRIHLÁŠKA.

Prihlášku je treba poslať najneskôr do 15. júla 2014.